Na lúke pod Bankovom chcú postaviť 370 rodinných domov

pred 2 rokmi

Na lúke bez prístupovej cesty a akýchkoľvek inžinierskych sietí, navyše v dobývacom priestore magnezitovej bane a hneď pri turistickom chodníku do obľúbenej prímestskej rekreačnej zóny v lesoparku. Na takomto mieste má v Košiciach vyrásť 370 rodinných domov.

Bývalý hokejový reprezentant Ján Varholík vlastní najväčšiu časť parcely.

Bývalý hokejový reprezentant Ján Varholík vlastní najväčšiu časť parcely.

Počíta s tým zmena územného plánu mesta pre lokalitu pod Horným Bankovom, ktorú v pondelok schválilo mestské zastupiteľstvo. Doplnok územného plánu dalo spracovať Mesto Košice. Vyhovelo požiadavke prešovskej firmy Nordton, ktorá má pripravený investičný zámer obytného súboru dvojpodlažných rodinných domov pre približne tisícpäťsto obyvateľov.

Referát Útvaru hlavného architekta mesta v dôvodovej správe materiálu, ktorý predložil poslancom, konštatuje, že pri spracovaní zmeny boli posúdené všetky potrebné podklady a využité stanoviská dotknutých orgánov.

Pre bezprostredné susedstvo lokality s areálom bane Bankov boli kľúčové vyjadrenia ministerstva životného prostredia a banského úradu. Odbor štátnej geologickej správy envirorezortu najprv mesto žiadal „územie v blízkostí ložísk nevyužívať na obytné účely“.

Ministerstvo otočilo

Za necelé tri týždne ministerstvo názor zmenilo po súhlasnom stanovisku Obvodného banského úradu v Košiciach. Podľa neho stavať v dobývacom priestore bane možno domy s pôdorysom maximálne 20 krát 20 metrov.

„Jednotlivé objekty radovej zástavby budú oddilatované, aby boli statický zabezpečené. Základy stavieb budú vystužené železobetónovou armatúrou a pri projektovaní a výstavbe budú dodržané požiadavky slovenskej technickej normy o objektoch na poddolovanom území,“ určil ďalšie podmienky Vladimír Lukačin z oddelenia ochrany a využívania nerastných surovín.

S navrhovanou zmenou plochy na funkciu bývanie nesúhlasila firma Meoptis, ktorá je držiteľom ložiska magnezitu a od mája má právoplatné povolenie na jeho dobývanie. Mestu napísala, že obyvatelia by „mohli byť trvale ohrozovaní a vyrušovaní plánovanou banskou činnosťou“.

Prevádzkovateľ bane je proti  

Útvar hlavného architekta mesta námietke nevyhovel s tým, že Meoptis nie je dotknutou organizáciou a podmienky využitia územia v dobývacom priestore na bývanie určil banský úrad.

„Bezpečnosť by mala byť prvoradá. K tomuto rozhodnutiu nemáme dostatok podkladov,“ vravel v pondelok Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý neúspešne navrhoval prerušenie rokovania o tomto bode.

Zmenu územného plánu prišiel na zastupiteľstvo obhajovať bývalý hokejový reprezentant Ján Varholík. Predstavil sa ako zástupca a projektový manažér investora. V katastri nehnuteľností je však zapísaný ako najväčší vlastník parcely v tejto lokalite s rozlohou takmer 7 hektárov.

Varholík: Máme štúdie 

„Banskému úradu sme predložili technickú štúdiu docentov baníckej fakulty, ktorá dané územia charakterizuje ako nepoddolované, s magnezitom v hĺbke až 780 metrov, a vyvracia negatívny vplyv budúcej stavby na potencionálnu ťažbu a naopak,“ tvrdil.

Aj keď v lokalite by bolo potrebné vybudovať vodovodné a kanalizačné potrubia, elektrické vedenia vysokého napätia, vodojem, prístupovú cestu dlhú asi 450 metrov a novú križovatku na Triede KVP, podľa Varholíka ide o podnikateľsky zmysluplný projekt. Odvoláva sa na overovaciu štúdiu, ktorá podľa neho potvrdzuje návratnosť investícií firmy.

 

Architekti presadzujú rekreáciu
Hlavná architektka mesta P. Királyová s výstavbou nemá problém.

Hlavná architektka mesta P. Királyová s výstavbou nemá problém.

Architekti Alexander Bél, Viktor Malinovský, Dezider Kovács, Dušan Marek a Ľuboslava Vlčková spoločne pripravujú nový územný plán Košíc, ktorý má nahradiť súčasný viac ako štyridsať rokov starý a stále platný dokument.
K návrhu umožniť pod Bankovom výstavbu bývania poslali mestu pripomienky ako občania. Výber lokality a jej urbanistické riešenie považujú za neprijateľné.
Jej využitie si totiž vo svojich „zásadách základných smerov územného rozvoja Košíc“ predstavovali inak. Práve s nimi v januári vyhrali ideovú súťaž vyhlásenú mestom a mali sa preto stať podkladom nového územného plánu.
„V tomto území vzhľadom na jeho prírodné hodnoty navrhujeme prioritne rozvoj rekreačnej funkcie,“ napísali mestu. Hlavná architektka mesta Petronela Királyová tvrdí, že výsledok súťaže je len víziou, ktorá nie je záväzná. „Táto výstavba bude znamenať skompaktnenie územia,“ povedala.

 

Foto: Veronika Janušková