Ročné vyúčtovanie služieb spojených s bývaním

pred 1 rokom

Blíži sa koniec mája a tak, ako každý rok, by vám správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov malo doručiť ročné vyúčtovanie služieb spojených s bývaním.

 

zdenka_jurcakovaKaždé vyúčtovanie musí vychádzať zo zálohového predpisu, ktorý by mal vlastník bytu dostať koncom roka. Horšie však je, že zákon nestanovuje, ako má vyúčtovanie vyzerať ani aké náležitosti má presne obsahovať. Preto sa jednotlivé vyúčtovania môžu líšiť.

Jednoznačne však musí byť z vyúčtovania jasné, aká bola nameraná spotreba za bytový dom a koľko si za jednotlivé služby fakturoval dodávateľ. Tiež by ste mali vedieť, ako sa jednotlivé položky v bytovom dome rozpočítavajú. Či je to na počet obyvateľov bytu alebo iba na byt. Aby sme si v tom urobili jasno, oslovili sme Zdenku Jurčákovú, odbornú konzultantku Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností v Košiciach.

 

Povinnosti správcu alebo spoločenstva

Vyúčtovanie zálohových platieb spojených s užívaním nájomného bytu musí byť vlastníkovi či nájomcovi doručené najneskôr do 31. mája. Služby v ročnom vyúčtovaní sa dajú rozdeliť na vyúčtovateľné a nevyúčtovateľné. Vyúčtovateľné sú tie, ktoré sú spojené s užívaním bytu a na ktoré sa platia zálohové platby. Nevyúčtovateľné sú tie, ktoré sú stanovené pevnou platbou, napr. poplatok za správu, tvorba fondu opráv, majetkový alebo prevádzkový fond.

 

Spotreba elektriny

V spoločných priestoroch sa môže rozúčtovať na počet bytov alebo na počet osôb. Ročná faktúra od dodávateľa za dom alebo za vchod sa uvedie ako celkový náklad, ktorý sa rozdelí na počet bytov alebo osôb. Pri rozpočítavaní nákladov sa z celkovej faktúry musia odpočítať napr. náklady na fungovanie zosilňovača provajderov na šírenie internetu a tv signálu alebo náklady na práčovňu, ktorú využívali iba niektorí užívatelia bytov.

 

Zrážková voda

Celková faktúra za zrážkovú vodu sa vydelí celkovou plochou všetkých bytov v bytovom dome. Táto suma sa potom vynásobí plochou jednotlivých bytov.

 

Spoločná televízna anténa

Ak je súčasťou rozvodov v dome až po jednotlivé byty, potom vlastník objektu na jej údržbu využíva fond opráv a nájomníkov by nemal zaťažovať poplatkami.

Ak vlastník domu dovolil vstup do domu ďalším poskytovateľom, musí mať s nimi uzatvorenú zmluvu o inštalácii rozvodov a spotrebe elektriny. Na služby týchto poskytovateľov sa uzatvára zmluva už so samotným užívateľom bytu, ktorý si rozsah služieb a úhradu dojednáva sám.

 

Upratovanie

Môže sa rozpočítavať na počet bytov alebo na počet osôb, čo je spravodlivejšie. Do celkových nákladov za dom je započítaná mzda, odvody pracovníka a čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie.

 

Výťah

Náklady na výťah sú v ročnom vyúčtovaní ako samostatná položka. Výška sa stanovuje súčtom nákladov na elektrickú energiu, paušálny poplatok v ktorom je započítaný náklad na dozorcu výťahu a trojmesačné revízie výťahu. K tomu sa priratáva ešte suma do výšky maximálne 7 eur na drobné opravy. Uvádzané náklady sa rozpočítavajú na osoby.

Ak sa pri vyúčtovaní nákladov za výťah vykazuje zvlášť poplatok za užívanie a zvlášť poplatok za spotrebu energie, z účtu za energie by mali byť odpočítané osoby na prízemí, ktorým sa energia za výťah neúčtuje.

 

Havarijná služba

Náklady na ňu sa rozpočítavajú na počet bytov a mesačná záloha sa pohybuje od 0,40 € do 0,50 eur/byt. Havarijná služba príde v prípade poruchy a havárie plynu, elektriny, vody, kúrenia 24 hodín denne. V poplatku je zahrnutá možnosť len odstavenia a nie odstránenia poruchy. Tá sa podľa rozsahu prác účtuje osobitne. Ak ide o poruchu alebo haváriu na spoločných častiach, zariadeniach a rozvodoch domu je oprava hradená z fondu opráv. Ak ide o opravy v byte súvisiace s jeho užívaním, úhrady za opravy si hradí užívateľ bytu sám. Napríklad ak vytopíte suseda pretože odišlo tesnenie na vodovodnej batérii, alebo sa pokazil splachovač WC, alebo prívodová hadica vody k batérii praskla a pod.

 

Studená voda

Rozpočítava sa na osobomesiace, alebo podľa meračov v bytoch s príslušným koeficientom. Fakturačným meračom je merač príslušnej vodárenskej spoločnosti a nie pomerové merače umiestnené v byte. Tie len dovoľujú spravodlivejšie rozpočítavať spotrebu v jednotlivých bytoch, nie sú však povinné.

 

Teplá voda

Jej spotreba sa rozpočítava tak isto ako pri studenej vode. Fakturačným meračom je merač dodávateľa tepla umiestnený na odbernom mieste. Odberné miesto je zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené meradlo na zisťovanie množstva dodaného tepla. To sa môže nachádzať na vstupe do bytového domu alebo v mieste prípravy vody. Teplota vody musí dosahovať na výtoku 45 až 55 °C. Náklady na teplú vodu sú zložené z nákladov na jej ohrev a nákladov samotnej vody (vodné a stočné). Merač teplej vody v byte je fakturačné meradlo, ktoré podlieha metrologickej kontrole a spotreba každého užívateľa bytu je vyúčtovaná na základe odpočtu s príslušným koeficientom.

 

Teplo na prípravu teplej vody

Náklady na prípravu teplej vody sú rozdelené na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka je 10 % a rozpočíta sa medzi všetkých užívateľov bytov rovnakým dielom. Spotrebná zložka sa rozpočítava v pomere upravenej spotreby vody v m3 nameraných na vodomere v byte k súčtu upravených nameraných spotrieb všetkých vodomerov teplej vody v bytovom dome. Z celkovej spotreby tepla na ohrev teplej vody za dom sa odpočíta spotreba tých obyvateľov, ktorí nedovolili odpočet alebo mali poškodený merač a až potom sa tento očistený údaj rozpočíta medzi ostatných.

 

Sankcie

Ak neumožníte odčítanie meračov – spotreba sa stanovuje vo výške 1,5 násobku priemernej hodnoty v celom objekte. Ak ste neoprávnene zasahovali do meradla, zaplatíte trojnásobok priemernej hodnoty v celom objekte. Sankcie platia iba pre merače teplej vody. U meradiel studenej vody si sankcie odsúhlasujú vlastníci bytov.

 

Koeficient

Odpočty v byte a na fakturačnom meradle nie sú v rovnakom čase, určité množstvo vody je aj v rozvodoch, každé meradlo má povolenú odchýlku. Koeficient do 1,2 je všeobecne akceptovateľný aj keď žiadna vyhláška alebo zákon o koeficientoch nič neuvádza. Koeficient nad 1,2 už signalizuje poruchu, ktorú je treba zdôvodniť.

 

Vykurovanie

Z vyúčtovania musí byť jasné, aká je výška nákladov, spôsob ich určenia a rozpočítavania. Nesmú chýbať údaje o zálohových platbách, celkové náklady za množstvo dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej vody, ako aj výška nedoplatku – preplatku užívateľa bytu. Súčasťou vyúčtovania je aj grafické porovnanie spotreby so spotrebou v predchádzajúcom roku.

Pri pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov sa z celkových nákladov na vykurovanie vyčlení 60 %. Táto suma sa vydelí celkovou podlahovou plochou domu a výsledok sa vynásobí plochou bytu. Takto sa získa základná zložka. Zostávajúcich 40 % je spotrebná zložka. Tá sa vydelí počtom indikovaných jednotiek za celý dom. Takto sa získa náklad na jednu indikovanú jednotku, ktorá sa vynásobí počtom jednotiek na meračoch v byte.

 

Nejasnosti vo vyúčtovaní

Tieto si musí každý užívateľ bytu riešiť v prvom rade s tým, kto vyúčtovanie vyhotovil teda so spoločenstvom vlastníkov bytov alebo správcom. Dlh sa musí najprv zaplatiť a až potom reklamovať.

Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje u nájomných bytov legislatívou stanovené náležitosti vyúčtovania, správnosť započítaných zálohových platieb, údaje z fakturačných meradiel, správnosť fakturovaných cien, dodržiavanie dohodnutého spôsobu rozpočítavania, ale už aj prevzaté právomoci za Štátnu energetickú inšpekciu, a to správne rozpočítavanie nákladov na teplo a teplú vodu. Kontrolu vlastníckych bytov zabezpečuje rada spoločenstva alebo správca.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rieši podnet nesprávnej ceny tepla.

Reklamáciu vyúčtovania môže vlastník bytu riešiť ak sa cíti poškodený na svojich právach aj súdnou cestou, podaním žaloby do 3 rokov od doručenia vyúčtovania.

 

 

Foto: shutterstock,  archív zj