Spoločné viacgeneračné bývanie má klady aj zápory

pred 3 rokmi

Rodina je malá primárna skupina, ktorá je tvorená ľuďmi spojenými príbuzenskými (manželskými, pokrvnými) putami. Plní funkciu sexuálnu, ekonomickú, reprodukčnú a výchovnú. Typické je pre túto skupinu intímne súžitie v spoločnej domácnosti. Jej členovia sa riadia stálymi vzormi správania.

Rodinu a jej členov ohrozuje množstvo vecí okolo nás. Jednou z nich je aj rozhodnutie o spoločnom viacgeneračnom bývaní. Porozprávali sme sa o tejto problematike s PhDr. Danou Rosovou, PhD., ktorá pôsobí ako odborná asistentka na FF UPJŠ v Košiciach a má dlhoročnú poradenskú prax.

„Jedným zo základných predpokladov zdravého duševného vývoja dieťaťa je, aby vyrastalo v prostredí citovo vrelom a stálom. Na prvý pohľad sa to zdá byť samozrejmé a ľahko dosiahnuteľné. Ale predsa sa treba nad tým zamyslieť a niekedy vynaložiť veľa síl, aby sme tieto podmienky splnili,“ hovorí Dana Rosová.

Tá prvá, samozrejmá podmienka vyžaduje, aby rodičia mali svoje deti radi. „Druhá, aby sa mali radi navzájom. Aby dokázali vytvoriť spoločenstvo, ktoré bude trvať po celý život, v ktorom bude všetkým dobre. Všetci členovia rodiny tu nájdu prístav istoty, odkiaľ sa deti budú vydávať na dobrodružné výpravy za poznaním sveta, kam sa budú vždy rady vracať. Rodina a ňou vytvorený domov je nesmierne vzácna a dôležitá vec.“

DOMOV VYTVÁRAJÚ VŠETCI V DOMÁCNOSTI

Jednou z podmienok pre zdravé utváranie ľudskej osobnosti je dobrý domov. „Ku charakteristike domova patrí, že dieťa sa cíti v bezpečí, príjemne, zároveň je to miesto jeho prvých objaviteľských výprav, miesto učenia, poznávania, miesto radostných prežívaní. Domov vytvárajú predovšetkým rodičia a s nimi všetci, ktorí v spoločnej domácnosti žijú alebo sú s rodinou v styku.“

Možným a dosť častým zdrojom konfliktov v rodine môže byť činiteľ spoločného bývania viacerých generácií. Otázka, či spoločné bývanie bude mať charakter dočasný alebo trvalý, nie je pre vzájomné súžitie zanedbateľná. „Dočasnosť spoločného bývania kladie vysoké nároky na tie vlastnosti osobnosti, ktoré sú spojené s trpezlivosťou, silou vôle, ohľaduplnosťou i odriekaním. K dočasnému bývaniu zvyčajne dochádza vtedy, keď sú v rodine malé deti, zatiaľ čo trvalé bývanie prichádza do úvahy častejšie, keď rodičia zostarnú.“

ČASTO JEDINÉ VÝCHODISKO

Rozhodnúť sa pre trvalé spoločné bývanie sa odporúča iba v rodinách, kde vládne skutočne priateľská atmosféra, vzájomné pochopenie, dôvera, tolerancia. Žiaľ, pri súčasných cenách bytov je to často jediné východisko aj tam, kde nie sú takéto podmienky.

„Veľakrát ako zdroj možných nezhôd vystupujú činitele ekonomického rázu, ako financovanie údržby domu, bytu, vlastníctva garáže… V takýchto prípadoch je súžitie poznamenané určitým napätím, vznikajúcimi konfliktmi. Vzájomné návštevy patria tiež do rizikových oblastí v rodinných vzťahoch. Dôležitá je napríklad frekvencia návštev. Komplikácie sa objavujú, keď mladí manželia bývajú u rodičov jedného z partnerov a rodičia druhého sa cítia ochudobnení o ich prítomnosť a dožadujú sa častejších návštev.“

Ďalším pálčivým problémom súvisiacim s rodinou je rozvod. „Má vplyv na celkové súžitie generácií, predstavuje pre všetkých zúčastnených záťaž na niekoľko rokov. Rozhodujúce je, ako sa s ním rodina vyrovná, ako sa bude usilovať, aby jej ďalšie súžitie malo viac kladných znakov než záporných.“

Dôležité je uvedomiť si, že rodina by sa nemala nikdy stávať neúplnou z nerozvážnosti, povrchných záujmov, sebectva či iných podobných dôvodov, ktoré vyjadrujú povahovú nezrelosť a nezodpovednosť.

AKO PREDCHÁDZAŤ KONFLIKTOM

  1. Je dôležité si uvedomiť vlastné chyby, nároky, požiadavky a rozhodnúť sa, čo sme ochotní obetovať spoločnému bývaniu a čo už nie.
  2. Ak nie je iné riešenie a generácie musia žiť spoločne, v záujme dobrých vzťahov pristúpte k dohode, kde by boli vymedzené práva a povinnosti jednotlivých členov rodiny a stanovený určitý denný poriadok.
  3. Zabezpečte si územie “neutrality”, ktoré by mali rešpektovať všetci členovia rodiny.
  4. Konflikty sú častejšie pripisované vzťahom mladej manželky a svokry. Menej konfliktov nachádzame pri spoločnom bývaní mladých manželov s rodičmi novomanželky. Vyplýva to zo skutočnosti, že mladá žena je zvyknutá na domácnosť svojich rodičov, pozná jej klady a zápory.

KLADY SPOLUŽITIA

„Aj keď som vymenovala len niekoľko dôvodov proti spoločnému bývaniu, existujú aj dôvody pre spoločné bývanie: vzájomná pomoc, podpora v chorobe, pri opatrovaní detí, nákupoch, nepotrebnosť pomoci cudzích ľudí…“ hovorí Dana Rosová.

Skúsenosti z poradenskej praxe s rodičmi a ich deťmi potvrdzujú, že radosť, smútok, všetko správanie vychádza z rodiny. „Pre výchovu dieťaťa je úplná rodina veľkou výhodou, je ťažko nahraditeľná. Rodičia aj starí rodičia najsilnejšie prežívajú akýkoľvek náš úspech či neúspech. Cítia s nami, sú útočiskom v najťažších chvíľach. Sú naším citovým zázemím. Nenahraditeľným.“

Foto: shutterstock