Získajte príspevok na zateplenie svojho rodinného domu

pred 2 rokmi

Obyvatelia starších rodinných domov môžu od budúceho roka ušetriť tisíce eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6500 eur.

„Toto opatrenie zníži náklady ľudí na vykurovanie. Ušetrené peniaze budú môcť použiť na svoju spotrebu a zvýši sa tým kvalita ich života,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Príspevok tiež zvýši záujem o zatepľovanie a podporia sa tým predovšetkým malé a stredné stavebné firmy z regiónov, kde sa zateplenie bude realizovať.

Aj na už zateplené domy

„Vláda toto opatrenie zavedie s účinnosťou od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu,“ spresnil Martin Kóňa, hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

10 rokov

Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia. Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Túto žiadosť v stanovenej lehote odošle žiadateľ spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.

Čo musí spĺňať dom

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,  má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome, nachádza sa na území SR,  je výlučne využívaný na bývanie  a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

Ako žiadať

Program podpory zateplenia rodinných domov by mal byť spustený od 1. januára 2016. Ministerstvo po tomto dátume zverejní výzvu na predkladanie žiadostí. Žiadateľ ju v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo buď po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou. Vtedy mu ministerstvo rezervuje výšku príspevku v rozpočte a určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a pred loženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku.

Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti. Pre podanie žiadosti pred realizáciou zateplenia bude okrem iného potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia a výpis z listu vlastníctva rodinného domu použiteľný na právne úkony.

Termíny

Ak sa bude predkladať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, príspevok bude poskytnutý do 90 dní. Ak sa však bude predkladať žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu, bude proces posudzovania žiadosti prebiehať v dvoch etapách. Poskytovanie príspevku bude predlžené o čas realizácie zateplenia, ktorý môže byť najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.

Koľko dostanete? Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 6000 eur). Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 500 eur. Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 6500 eur.

Ako zatepľovať

Pri príprave a zhotovení zateplenia je potrebné sa riadiť požiadavkami technickej normy zaoberajúcej sa tepelnou ochranou budov. Vyšší príspevok bude možné získať zateplením rodinného domu, pri ktorom sa dosiahnu lepšie tepelnoizolačné schopnosti obvodových stien, pričom pôjde o hodnoty podľa uvedenej technickej normy platné od 1. januára 2016. Príspevok sa bude poskytovať aj v prípade, že zateplením rodinného domu sa dosiahnu normové hodnoty platné do 1. januára 2016. V tomto prípade bude stanovená nižšia výška príspevku. Na zateplenie stavebných konštrukcií, ktoré nebudú dosahovať normou stanovené hodnoty, sa príspevok neposkytuje.

Čo musíte urobiť?
Z dôvodu zabezpečenia kvality zateplenia rodinného domu je na získanie príspevku potrebné:
1. Dať spracovať projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia.
2. Na zateplenie rodinného domu (obvodových stien) použiť tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému.
3. Zhotovenie zateplenia rodinného domu (obvodových stien) objednať u zhotoviteľa, ktorý má na tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom.
4. Predložiť položkový rozpočet zateplenia rodinného domu.
5. Predložiť licenciu na zabudovanie vonkaj-  ších otvorových konštrukcií do rodinného domu (platí pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016).
6. Po ukončení zateplenia rodinného domu zabezpečiť spracovanie energetického certifikátu.
Okrem toho je, samozrejme, potrebné pre získanie príspevku doložiť všetky faktúry alebo iné doklady vrátane dokladov o úhrade oprávnených nákladov, z ktorých sa má príspevok vypočítať. Ministerstvo bude tiež požadovať fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu.

Foto: Shutterstock